• Een klacht indienen

  Stichting ONSbank doet er alles aan om een zo veilig en integer mogelijke omgeving te creëren. Mocht je onverhoopt toch tegen een onwenselijke situatie binnen onze organisatie aanlopen, dan horen we graag van je.

  Welke routes zijn er als ik een klacht heb?

  Een eerste stap kan zijn om zelf met de betreffende persoon in gesprek te gaan. Kom je er dan niet uit of is een gesprek om welke reden dan ook niet mogelijk of wenselijk, dan kun je overwegen om de situatie te bespreken met de groepscoach, projectleider of de directeur.

   

  In sommige gevallen voelt het fijner om vertrouwelijk je hart te luchten en om te kunnen sparren over welke vervolgstappen je wel of niet wilt zetten. Deelnemers en teamleden kunnen in dat geval contact opnemen met de vertrouwenspersoon van ONSbank. Lees hier hoe en waarvoor je bij de vertrouwenspersoon terecht kunt.

   

  Besluit je dat je een officiële klacht wilt indienen, dan kan dat via onderstaande formulier. Lees voor het invullen het klachtenreglement van ONSbank zorgvuldig door.

 • Klachtenformulier

  Lees voor het invullen van dit formulier ons klachtenreglement  zorgvuldig door. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • Klachtenreglement ONSbank

  Artikel 1: Definities

  In deze regeling wordt verstaan onder:
  1. klager: de persoon die zich met een klacht tot de klachtenfunctionaris wendt;
  2. verweerder: medewerker van ONSbank die door klager wordt aangesproken;
  3. getuige: een persoon die uit eigen waarneming kan verklaren;
  4. informant: een persoon die op grond van betrokkenheid of deskundigheid informatie kan verstrekken met betrekking tot de klacht.
  5. ONSbank-programma: een kosteloos leertraject van 6 maanden voor jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar, waardoor zij inzicht krijgen in hun gedrag en mogelijkheden. Hierin werken zij samen met onder meer kunstenaars en sporters, een groepcoach, persoonlijke schuldrustcoach en jobcoach.

  Artikel 2: Reikwijdte van de klachtenregeling

  1. Een ieder die een dienst afneemt van Stichting ONSbank kan een klacht indienen.
  2. De klacht dient betrekking te hebben op het ONSbank-programma en de daarin geleverde diensten/werkzaamheden.
  3. De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden nadat de onvrede is ontstaan.

  Artikel 3: De klachtenfunctionaris

  Stichting ONSbank onderzoekt ingediende klachten en registreert deze vervolgens. De directie is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen over de klacht ter kennis komt, de aard van de klacht en of deze gegrond is bevonden, totdat deze gegrond is bevonden.

  Artikel 4: Indienen van een klacht

  De klager dient een klacht in door het volledig ingevulde klachtenformulier met bijlagen te versturen aan de directie van Stichting ONSbank. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Het klaagschrift bevat tenminste:
  - de naam en het adres van de klager;
  - de klacht;
  - een omschrijving van het geschil;
  - de datum waarop het geschil is ontstaan;
  - een beschrijving van de reeds door klager ondernomen stappen en de reactie daarop van een ONSbank-medewerker
  - de namen en adressen van eventuele getuigen;
  - de dagtekening en ondertekening.

   

  1. Indien een klacht wordt ingediend door een gemachtigde, dient de klager de klacht voor akkoord mede te ondertekenen.
  2. De directie bevestigt na binnenkomst aan klager schriftelijk de ontvangst van de klacht.

  Artikel 5: Ontvankelijkheid van de klacht

  1. Een beslissing over de ontvankelijkheid van de klacht wordt genomen door de directie van ONSbank.
  2. De klacht wordt niet in behandeling genomen als:
  - het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel of ziekte;
  - het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
  - het geschil reeds aanhangig is gemaakt bij een rechter of indien een rechter al uitspraak heeft gedaan over de inhoud van het geschil;
  - het financiële belang van het geschil een bedrag van €2500,- te boven gaat;
  - klager niet, niet tijdig of onvoldoende heeft voldaan aan een verzoek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel;
  - de klacht niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2;
  - de klacht van onvoldoende gewicht is.

   

  Klager wordt binnen vier weken nadat de klacht volledig en conform artikel 4 is ingediend schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing of de klacht door de directie in behandeling wordt genomen. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd.

  Indien is besloten de klacht in behandeling te nemen, wordt de verweerder schriftelijk uitgenodigd een verweerschrift in te dienen en ontvangt hij een afschrift van het klaagschrift en alle daarbij door klager toegezonden stukken aan verweerder.

  Artikel 6: Voeren van verweer

  1. De directie stelt verweerder in de gelegenheid om binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het schrijven als bedoeld in artikel 5 zesde lid, een schriftelijk verweer in te dienen bij de directie.
  2. Deze termijn kan op verzoek van verweerder worden verlengd met ten hoogste drie weken.
  3. Een afschrift van het verweerschrift met de daarbij meegestuurde stukken worden vervolgens aan klager toegezonden.

  Artikel 7: Afhandeling zonder zitting

  1. De directie doet – op basis van de door klager en verweerder ingediende stukken – onderzoek.
  2. Na het onderzoek doet de directie een voorstel om het geschil af te handelen dat naar haar inzicht recht doet aan de over en weer betrokken belangen en doet dit voorstel schriftelijk aan klager en verweerder toekomen.
  3. Klager en verweerder hebben beiden twee weken de tijd om schriftelijk op dit voorstel te reageren. Indien een partij niet of niet tijdig reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn met het gedane voorstel.
  4. Indien het voorstel door partijen niet wordt aangenomen, kan er een gesprek met beide partijen plaatsvinden. Dit is ter beoordeling aan de directie.