Terug naar site

Vacature: Lid Raad van Toezicht met financiële achtergrond

Profiel lid Raad van Toezicht (financiële achtergrond)

Stichting ONSbank

ONSbank biedt jongeren met schulden de kans om te ontkomen aan de afmattende vicieuze cirkel waarin ze terecht zijn gekomen.
Authentieke kunstenaars geven workshops die inspireren om richting te geven aan levensdoelen en toekomstplannen. Onze schuldrustcoaches pakken de financiële schuld aan en leren de jongeren hoe het systeem werkt. We pakken het gedrag van de schuldeisers aan én het gedrag van de jongeren.

ONSbank is er voor jongeren met schulden van 18-27 jaar. Jongeren nemen deel aan een groep en gaan gedurende een half jaar aan de slag met kunst en cultuur. En met hun betalingsproblemen. Maar voornamelijk met zichzelf. In 2023 willen we weer staat zijn om ten minste acht groepen te starten.

Governance/Raad van Toezicht

ONSbank is een ANBI stichting en heeft als bestuursstructuur het raad van toezicht directeur/bestuurder model. De directeur is tevens de bestuurder. Leidraad voor de stichting zijn de Codes Cultuur en Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid en op de algemene zaken binnen de stichting. Daarnaast staat de raad van toezicht de bestuurder met raad en daad terzijde, houdt toezicht op de hoofdlijnen van beleid, strategie en financiën en vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder. Zij keurt het meerjarig beleidsplan goed en het
jaarlijkse budget en benoemt en beoordeelt de bestuurder. Zij laat zich adviseren door een controlerende accountant die door haar wordt benoemd.

De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht bestaat minimaal uit een door de raad te bepalen en te benoemen oneven aantal van 3 personen. De benoeming geldt voor een initiële termijn van 4 jaar met een maximale herbenoemingstermijn van 4 jaar.

De raad van toezicht streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van haar individuele leden en een representatieve afspiegeling te zijn van de samenleving.

De raad vergadert minimaal 4 keer per jaar en evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren. Daarnaast organiseert de raad 1 keer per jaar een strategiesessie. Daarnaast wordt van de leden verwacht aanwezig te zijn bij enkele aan ONSbank gerelateerde bijeenkomsten.

De raad heeft een audit commissie die de raad en directeur/bestuurder adviseert over financiën en zakelijke risico’s. De auditcommissie vergadert minimaal 2 keer per jaar, beoordeelt de externe accountant, de reguliere en jaarlijkse financiële verslaglegging en de bedrijfsmatige risico’s.

De functie is onbezoldigd behoudens een beperkte onkostenvergoeding en er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

De raad van toezicht is momenteel als volgt samengesteld:

· Isaäc Kalisvaart - voorzitter

· Jurenne Hooi - lid auditcommissie

· Tatjana Macic -lid

· Roeland van Geuns - lid

en zoekt momenteel een vijfde lid met een financiële achtergrond, dat de rol van voorzitter van de auditcommissie zal vervullen.

Profiel vacature

De raad hecht eraan dat de volgende deskundigheden/eigenschappen goed zijn vertegenwoordigd in haar midden:

1. Algemeen 

Ieder lid van de raad van toezicht beschikken over onderstaande competenties/ervaring:

• heeft affiniteit met de doelstelling van ONSbank om zo goed mogelijk jongeren met problematische schulden via coaching een nieuwe toekomst te bieden;

• is in staat, ook wat betreft beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de stichting op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder met advies bij te staan;

• is in staat om ten opzichte van de andere leden van de raad en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren;

• heeft een relevant netwerk voor ONSbank en de bereidheid dat ook in te zetten;

• is maatschappelijk betrokken;

• is een teamspeler;

• heeft een specifieke deskundigheid die bijdraagt aan het geheel.

2. Specifiek  

Binnen de raad is de volgende specifieke kennis/ervaring aanwezig bij 1 of meerdere leden:

• kennis van de politiek/bestuurlijke omgeving waarin ONSbank opereert;

• ervaring op het gebied van fondsen- en sponsorwerving;

• bestuurlijke ervaring in het managen van een organisatie;

• financiële en bedrijfskundige expertise;

• ervaring met armoedebestrijding

• ervaring op het educatieve vlak;

• ervaring in een creatief/artistiek beroep.

Voor de huidige vacature zoekt de raad een lid van de raad van Toezicht met een financieel profiel. Voor deze vacature is het noodzakelijk dat de kandidaat beschikt over ruime financiële kennis en een brede financiële ervaring op eindverantwoordelijk niveau. Het voorzitterschap van de auditcommissie behoort tot de functie. Kandidaten hebben bij voorkeur ervaring met maatschappelijke vraagstukken in een non-profit omgeving.

Procedure

Een eerste gesprek zal plaats vinden met Jurenne Hooi en Isaäc Kalisvaart, die namens de raad de initiële selectie verrichten. Besluitvorming over de definitieve vervulling zal door de voltallige raad worden genomen, na een kennismakingsgesprek tussen de geselecteerde kandidaat met de andere leden van de raad en met de bestuurder.

Reacties op deze vacature kunnen gericht worden aan rvt@onsbank.nl. De sluitingsdatum voor deze vacature is 29 januari 2023. Kort na deze datum wordt u geïnformeerd of u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Foto door Jip de Jonge: workshop door Wendelien Wouters, als onderdeel van het traject in Arnhem. Luister de openhartige podcast die jongeren maakten hier terug.