• Klachtenformulier

  Lees voor het invullen van dit formulier onderstaande klachtenreglement goed door. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

 • Klachtenreglement ONSbank

  Artikel 1: Definities

  In deze regeling wordt verstaan onder:
  1. klager: de persoon die zich met een klacht tot de klachtenfunctionaris wendt;
  2. verweerder: medewerker van ONSbank die door klager wordt aangesproken;
  3. getuige: een persoon die uit eigen waarneming kan verklaren;
  4. informant: een persoon die op grond van betrokkenheid of deskundigheid informatie kan verstrekken met betrekking tot de klacht.
  5. ONSbank-programma: een kosteloos leertraject van 6 maanden voor jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar, waardoor zij inzicht krijgen in hun gedrag en mogelijkheden. Hierin werken zij samen met onder meer kunstenaars en sporters en een persoonlijke schuldrustcoach.

  Artikel 2: Reikwijdte van de klachtenregeling

  1. Een ieder die een dienst afneemt van Stichting ONSbank kan een klacht indienen.
  2. De klacht dient betrekking te hebben op het ONSbank programma en de daarin geleverde diensten/werkzaamheden.
  3. De klacht dient te worden ingediend binnen drie maanden nadat de onvrede is ontstaan.

  Artikel 3: De klachtenfunctionaris

  Stichting ONSbank onderzoekt ingediende klachten en registreert deze vervolgens. De directie is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hen over de klacht ter kennis komt, de aard van de klacht en of deze gegrond is bevonden, totdat deze gegrond is bevonden.

  Artikel 4: Indienen van een klacht

  De klager dient een klacht in door het volledig ingevulde klachtenformulier met bijlagen te versturen aan de directie van Stichting ONSbank. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. Het klaagschrift bevat tenminste:
  - de naam en het adres van de klager;
  - de klacht;
  - een omschrijving van het geschil;
  - de datum waarop het geschil is ontstaan;
  - een beschrijving van de reeds door klager ondernomen stappen en de reactie daarop van een ONSbank-medewerker
  - de namen en adressen van eventuele getuigen;
  - de dagtekening en ondertekening.

  1. Indien een klacht wordt ingediend door een gemachtigde, dient de klager de klacht voor akkoord mede te ondertekenen.
  2. De directie bevestigt na binnenkomst aan klager schriftelijk de ontvangst van de klacht.

  Artikel 5: Ontvankelijkheid van de klacht

  1. Een beslissing over de ontvankelijkheid van de klacht wordt genomen door de directie van ONSbank.
  2. De klacht wordt niet in behandeling genomen als:
  - het geschil betrekking heeft op lichamelijk letsel of ziekte;
  - het een geschil betreft over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt;
  - het geschil reeds aanhangig is gemaakt bij een rechter of indien een rechter al uitspraak heeft gedaan over de inhoud van het geschil;
  - het financiële belang van het geschil een bedrag van €2500,- te boven gaat;
  - klager niet, niet tijdig of onvoldoende heeft voldaan aan een verzoek als bedoeld in het tweede lid van dit artikel;
  - de klacht niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2;
  - de klacht van onvoldoende gewicht is.

  Klager wordt binnen vier weken nadat de klacht volledig en conform artikel 4 is ingediend schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing of de klacht door de directie in behandeling wordt genomen. Indien de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt dit schriftelijk gemotiveerd.

  Indien is besloten de klacht in behandeling te nemen, wordt de verweerder schriftelijk uitgenodigd een verweerschrift in te dienen en ontvangt hij een afschrift van het klaagschrift en alle daarbij door klager toegezonden stukken aan verweerder.

   

  Artikel 6: Voeren van verweer

  1. De directie stelt verweerder in de gelegenheid om binnen een termijn van vier weken na dagtekening van het schrijven als bedoeld in artikel 5 zesde lid, een schriftelijk verweer in te dienen bij de directie.
  2. Deze termijn kan op verzoek van verweerder worden verlengd met ten hoogste drie weken.
  3. Een afschrift van het verweerschrift met de daarbij meegestuurde stukken worden vervolgens aan klager toegezonden.

  Artikel 7: Afhandeling zonder zitting

  1. De directie doet – op basis van de door klager en verweerder ingediende stukken – onderzoek.
  2. Na het onderzoek doet de directie een voorstel om het geschil af te handelen dat naar haar inzicht recht doet aan de over en weer betrokken belangen en doet dit voorstel schriftelijk aan klager en verweerder toekomen.
  3. Klager en verweerder hebben beiden twee weken de tijd om schriftelijk op dit voorstel te reageren. Indien een partij niet of niet tijdig reageert, wordt hij geacht akkoord te zijn met het gedane voorstel.
  4. Indien het voorstel door partijen niet wordt aangenomen, kan er een gesprek met beide partijen plaatsvinden. Dit is ter beoordeling aan de directie.

  Alle berichten
  ×
  ×
  Privacybeleid
  Privacy verklaring stichting ONSbank
  
  
  INLEIDING
  
  In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe Stichting ONSbank daarmee omgaat, bijvoorbeeld voor welke doelen wij jouw gegevens opslaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
  
  De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Bij wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zullen we je altijd een aangepaste versie van de privacyverklaring verstrekken.
  
  
  STICHTING ONSBANK
  
  Je leest op dit moment de privacy verklaring van Stichting ONSbank. Stichting ONSbank is een stichting die streeft naar een meer menselijke omgang met jongeren die schulden hebben. Onze aanpak is vormgegeven vanuit het idee dat schuldproblemen niet op te lossen zijn door alleen het geven van trainingen in het op orde krijgen van je administratie. Je moet ook de energie hebben om je leven aan te pakken en je gedrag te veranderen. En dit is makkelijker als je weet wie je bent en wat je wilt, een gevoel van eigenwaarde hebt en weer kansen kunt zien.
  
  Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Stichting ONSbank verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
  
  Als je vragen hebt, of als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ONSbank, neem dan gerust contact op! 
  
  privacy@onsbank.nl| 
  Entrada 100 | 1114 AA | Amsterdam
  KVK Nr. 69738947
  
  
  INFORMATIE OP MAAT
  
  Afhankelijk van de activiteit waarvoor je je aanmeldt, zullen wij alleen de noodzakelijke gegevens registreren.
  
  
  HET VERSTUREN VAN NIEUWSBRIEVEN
  
  Stichting ONSbank stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Zo blijf je betrokken bij onze organisatie. Wil je een digitale nieuwsbrief ontvangen dan kun je je hiervoor aanmelden op onze website. Daarnaast sturen wij al onze partners en sponsoren een digitale nieuwsbrief vanuit ons centrale relatiemanagement bestand. 
  
  Wanneer jij je voor de nieuwsbrief hebt aangemeld via onze website dan vragen wij jou hiervoor om toestemming te geven. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, vermelden wij ook direct hoe jij je op een zeker moment kunt afmelden.
  
  Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je op ieder gewenst moment kunt afmelden. Voor het versturen van nieuwsbrieven, gebruiken wij alleen je emailadres, voor- en achternaam en eventueel de organisatie waarvoor je werkt. 
  
  
  CONTACT OPNEMEN
  
  Jouw gegevens zullen verzameld worden wanneer jij contact opneemt met Stichting ONSbank via de website www.onsbank.nl. Dit zijn gegevens die jij zelf aan ons verstrekt op dat moment, zoals je voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.
  
  
  DONATEURS
  
  Als wij particuliere donateurs willen bedanken op onze website, jaarverslag of andere sociale media kanalen dan vragen wij daar eerst uitdrukkelijk toestemming voor. Zonder toestemming kunnen wij vermelding maken van de gift maar kunnen we de donateur niet met naam en toenaam vermelden. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken, door contact met ons op te nemen via privacy@ONSbank.nl. Na het intrekken van je toestemming zullen wij jouw gegevens niet meer gebruiken. Het intrekken van je toestemming heeft geen gevolgen voor het gebruik dat wij tot dat moment hebben gemaakt van je gegevens.
  
  
  VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
  
  Jij bent belangrijk. Als deelnemer, donateur, partner, vrijwilliger of sponsor. Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de AVG en overige privacy gerelateerde wet- en regelgeving. Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het realiseren van onze doelstellingen. We gaan uitermate voorzichtig om met jouw gegevens en doen er alles aan wat binnen ons vermogen ligt om misbruik van deze gegevens te voorkomen.
  
  Welke gegevens vragen wij van jou:
  
  Deelnemer
  Gegevens: Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal ¬
  Grondslag: Deelname aan traject, toestemmingsformulier 
  Bewaartermijn: 3 jaar na beëindiging deelname. 
  
  Gegevens: Financiële gegevens, hulpverleningsgegevens, geestelijke gezondheidsgegevens 
  Grondslag: Gerechtvaardigd belang voor deelname aan traject en toestemming deelnemer 
  Bewaartermijn: 6 maanden na beëindiging deelname. 
  (Binnen onze organisatie hebben een zeer beperkt aantal mensen toegang tot deze gegevens.)
  
  Donateur
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, geslacht, naam organisatie, telefoonnummer, bankrekeningnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Toestemming via donatieknop en innen donatie
  Bewaartermijn: 
  Binnen 18 maanden na beëindiging donatietermijn. (i.v.m. jaarafsluiting)
  
  Partner 
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, contactpersoon, naam organisatie, telefoonnummer, beeldmateriaal, geslacht
  Bewaartermijn: 
  1 jaar na beëindiging samenwerking
  
  Vrijwilliger
  Gegevens: 
  Naam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Toestemming, Toestemmingsformulier beeld
  Bewaartermijn:
   6 maanden na beëindigen inzet. Beeldmateriaal blijft 2 jaar beschikbaar
  
  Sponsor
  Gegevens: 
  Naam, emailadres, naam organisatie, geslacht, telefoonnummer, beeldmateriaal
  Grondslag: 
  Overeenkomst, subsidieaanvraag
  Bewaartermijn: 
  1 jaar na beëindiging samenwerking
  
  In sommige gevallen sluiten wij verwerkers-overeenkomsten af met bedrijven die diensten voor ons uitvoeren en die hiervoor persoonsgegevens nodig hebben. Of we werken alleen met betrouwbare leveranciers die werken/leveren conform het gestelde in de AVG. 
  
  Denk hierbij aan partijen waarmee wij samenwerken die maatschappelijke dienstverlening verstrekken op het gebied van bv huisvesting. In deze gevallen vragen wij expliciet jouw toestemming. Wij werken niet met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
  
  Wij garanderen dat wij geen (persoons)gegevens aan derden verkopen, verhuren of anders commercieel ter beschikking stellen. Stichting ONSbank behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting ONSbank dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting ONSbank te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Denk hierbij aan wanneer Stichting ONSbank de gegevens moet verstrekken aan de belastingdienst in verband met een wettelijke verplichting, dan worden de gegevens niet meer enkel voor het oorspronkelijke doel gebruikt. Op dat moment is Stichting ONSbank niet meer verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens.
  
  
  BEVEILIGING GEGEVENS
  
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. ONSbank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@onsbank.nl.
  
  
  BEWAARTERMIJNEN
  
  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede uitvoering van onze dienstverlening. Afhankelijk van het doel van het gebruik van de persoonsgegevens hanteren wij verschillende bewaartermijnen. Uitgangspunt is dat wij gegevens maximaal 3 jaar bewaren. Indien u meer specifieke informatie wilt ontvangen over hoe lang wij u persoonsgegevens bewaren, en waarom, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@onsbank.nl.
  
  
  RECHTEN
  
  Je hebt onder meer het recht om gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken, of te laten verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden heb je ook het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens. Wil je gebruik maken van jouw rechten? Mail naar privacy@ONSbank.nl.
  Om er zeker van te zijn dat jouw verzoek tot inzage, beperking, wijziging of overdracht door jou is ingediend, zullen wij jouw identiteit controleren. Dit kan door middel van telefonische verificatie of het versturen van een email ter bevestiging. 
  
  Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
  
  
  COOKIES
  
  Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik of functioneren van de site. Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken door basisfuncties als pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
  
  Voor andere soorten cookies, zoals voorkeur- en marketingcookies, hebben wij jouw toestemming nodig. Die vragen wij dan ook. Je kunt je toestemming voor het plaatsen van de cookies altijd intrekken. (vermelden hoe dit kan bv via browserinstellingen)
  
  
  ANALYTICS
  
  De website van Stichting ONSbank verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 
  
  Heb je toch nog vragen over de privacy verklaring? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.
  
  privacy@onsbank.nl| 
  Entrada 100 | 1114 AA | Amsterdam
  KVK Nr. 69738947